روانشناسی

۹۷/۱۰/۳

دلبستگی کودکان-بخش چهارم

این كودكان بعد از جدایی خیلی مضطرب می‌شوند
۹۷/۱۰/۱

دلبستگی کودکان- بخش سوم

مادرانی که زیاد با کودک خود تعامل ندارند دلبستگی اجتنابی را ایجاد میکنند
۹۷/۰۹/۱۲

هویت چیست؟

ساده ترین شکلی که می توان هویت را تعریف کرد، احساس هر فرد نسبت به خودش و اینکه چه کسی هست.
۹۷/۰۹/۱۰

تقلید کودک از رفتار والدین

اولین قهرمان هرکودک والدین هستند پس پیرو پدر یا مادر خود هستند .
۹۷/۰۹/۷

کودکان را از امتحانات نترسانیم

از امتحانات پیش روی برای فرزندانمان غول نسازیم
۹۷/۰۹/۳

به فرزندان اجازه تصمیم گیری دهیم

تصمیم گیری بخشی از فرآیند رشد است وانتخاب کردن بخشی اززندگی....
۹۷/۰۸/۳۰

اهمیت فرزند پروری و توجه به رشد کودک

فرزند پروری نوعی ماجراجویی به حساب می آید
۹۷/۰۸/۲۸

فرزندان نظاره گر والدین هستند

بعضی ازرفتارهای فرزندمان بازتاب یادگیری های غیرمستقیم میباشد .
۹۷/۰۸/۲۶

اهمیت تعامل والدین و فرزندان

کیفیت تعامل والدین و کودک از مهمترین عواملی است که می تواند به رشد شخصیت فرزندان تعالی ببخشد
۹۷/۰۸/۲۳

یک کودک آرام لزوما یک کودک موفق نیست

شکوفایی فرزندانمان در بروزهیجانات او نهفته است