اخبار مستربال

۹۷/۰۹/۱۷

به کودکمان برچسب لجبازی نزنیم

لجبازی جزو مراحل طبیعی رشد کودک است و استثنا بردار هم نیست
۹۷/۰۹/۱۴

بازی چیست و چه نقش تاثیرگذاری بر کودک دارد؟

بازی می تواند به کودک اعتماد به نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیــری شخصیتـی سالم
۹۷/۰۹/۱۲

هویت چیست؟

ساده ترین شکلی که می توان هویت را تعریف کرد، احساس هر فرد نسبت به خودش و اینکه چه کسی هست.
۹۷/۰۹/۱۰

تقلید کودک از رفتار والدین

اولین قهرمان هرکودک والدین هستند پس پیرو پدر یا مادر خود هستند .
۹۷/۰۹/۷

کودکان را از امتحانات نترسانیم

از امتحانات پیش روی برای فرزندانمان غول نسازیم
۹۷/۰۹/۵

توجه به نوع ارتباط با فرزندان

حرف های فرزندانمان را فقط نشنویم بلکه درک کنیم
۹۷/۰۹/۳

به فرزندان اجازه تصمیم گیری دهیم

تصمیم گیری بخشی از فرآیند رشد است وانتخاب کردن بخشی اززندگی....
۹۷/۰۸/۳۰

اهمیت فرزند پروری و توجه به رشد کودک

فرزند پروری نوعی ماجراجویی به حساب می آید
۹۷/۰۸/۲۸

فرزندان نظاره گر والدین هستند

بعضی ازرفتارهای فرزندمان بازتاب یادگیری های غیرمستقیم میباشد .
۹۷/۰۸/۲۶

اهمیت تعامل والدین و فرزندان

کیفیت تعامل والدین و کودک از مهمترین عواملی است که می تواند به رشد شخصیت فرزندان تعالی ببخشد