ویدئو های آکادمی

۹۶/۰۴/۱۰

ویدئوی شماره ۲۶

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/4/8
۹۶/۰۴/۳

ویدئوی شماره ۲۵

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/4/2
۹۶/۰۴/۳

ویدئوی شماره ۲۴

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/4/1
۹۶/۰۳/۲۱

ویدئوی شماره ۲۳

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/3/19
۹۶/۰۳/۲۰

ویدئوی شماره ۲۲

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/3/18
۹۶/۰۳/۱۶

ویدئوی شماره ۲۱

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/3/12
۹۶/۰۳/۸

ویدئوی شماره ۲۰

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/3/5
۹۶/۰۳/۷

ویدئوی شماره ۱۹

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در منزل و آکادمی 96/3/5
۹۶/۰۳/۶

ویدئوی شماره ۱۸

اندیشه پارسیانی ها در روز پنجشنبه 96/3/4
۹۶/۰۳/۱

ویدئوی شماره ۱۷

اندیشه پارسیانی ها در روز جمعه 96/2/29