ویدئو های آکادمی

۹۶/۰۵/۷

ویدئوی شماره ۳۵

تمرینات روز پنجشنبه 96/5/5 در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۵/۲

ویدئوی شماره ۳۴

تمرینات میکرو ومینی های اندیشه پارسیان
۹۶/۰۴/۳۱

ویدئوی شماره ۳۳

تمرینات خارج از آکادمی اندیشه پارسیانی ها
۹۶/۰۴/۳۱

ویدئوی شماره ۳۲

بخش هایی از تمرینات روزجمعه 96/4/30
۹۶/۰۴/۲۴

ویدئوی شماره ۳۱

بخش هایی از تمرینات بسکتبال روز پنجشنبه 96/4/22
۹۶/۰۴/۲۱

ویدئو شماره ۳۰

تمرینات اندیشه پارسیانی های پر انرژی
۹۶/۰۴/۲۱

ویدئوی شماره ۲۹

تمرینات اندیشه پارسیانی های فعال در خارج از محیط آکادمی
۹۶/۰۴/۲۰

ویدئوی شماره ۲۸

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/4/15
۹۶/۰۴/۲۰

ویدئوی شماره ۲۷

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/4/15
۹۶/۰۴/۱۰

ویدئوی شماره ۲۶

تمرینات اندیشه پارسیانی ها در آکادمی 96/4/8