ویدئو های آکادمی

۹۶/۰۲/۲

ویدئوی شماره ۶

ویدئویی از تمرینات میکرو و مینی در مدرسه بسکتبال اندیشه پارسیان فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۸

ویدئوی شماره ۵

ویدئویی از تمرینات بسکتبال سال گذشته در مدرسه بسکتبال اندیشه پارسیان مهر95
۹۶/۰۱/۲۶

ویدئوی شماره ۴

دومین جلسه از تمرینات بسکتبال در سال جدید نیز با شور و انرژی بچه های آکادمی همراه بود
۹۶/۰۱/۲۶

ویدئوی شماره ۳

اندیشه پارسیانی ها سال جدید را با شور و انرژی شروع کردند
۹۵/۱۲/۱۶

ویدئوی شماره ۲

تمرینات بسکتبال روز جمعه مورخ 95/12/6
۹۵/۱۲/۱۶

ویدئوی شماره۱

تمرین بسکتبال میکرو و مینی در روز جمعه 95/12/13